Hälsorådet informerar

Ta del av 2018 års Hälsoenkäts resultat på medlemssidorna

Hälsoenkäten är en anonym webbundersökning som hittills genomförts inom rasen vartannat år sedan 2014. Denna fångar upp olika aspekter av hälsa och sjukdom hos den sibiriska katten. Enkäten är, tillsammans med den information som skickas in via rapportfunktionerna på hemsidan, ett viktigt underlag för att få en helhetsbild av hälsoläget inom rasen. Hälsoenkäten utfördes senaste i oktober 2018 och omfattade hela 1025 katter. Att sammanställa, analysera, och rapportera undersökningen, samt att korrekturläsa resultatsammanställningen är ett mycket omfattande jobb som tar över 100 timmar. Delar av resultatet från undersökningen presenterades under årsmötet 2019 för närvarande medlemmar. Tyvärr har färdigställandet av den fullständiga resultatsammanställningen sedan fått stå tillbaka efter att sjukdomen PKD uppdagades inom rasen och all energi gått till arbetet med detta. Nu finns dock äntligen resultatsammanställningen från undersökningen presenterad under medlemssidorna. En förkortad version som skall delges icke-medlemmar håller på att sammanfattas.

Resultatsammanställning av rapportfunktionerna 2019

Även 2019 års sammanställning av rapportfunktionerna finns nu publicerade på medlemssidorna. Arbetet innefattar förutom sammanställning och analysera av resultaten från de tre rapportfunktionerna även kontroll av datan och kommunikation med de som rapporterat in för att reda ut eventuella frågetecken. Även detta är alltså ett stort och tidskrävande arbete som tagit närmare 100 timmar. Rapportfuntionerna infördes 2016 med ambitionen att dessa skulle sammanställas varje år. Då så pass få personer anmält under 2017 var detta inte värt mödan och det bestämdes att istället göra sammanställningen vartannat år. Detta betydde dock att sammanställningen av rapportfunktrionerna sammanföll med den stora Hälsoenkäten vilket inte hade varit möjligt resursmässigt så därför fick sammanställningen vänta tills efter 2019 års slut. Resultatsammanställningen inkluderar alla resultat från:

Det är fortfarande relativt få per år som anmäler information i förhållande till rasens storlek och för att få en så rättvis bild av hälsoläget hos den sibiriska så är det viktigt att vi får in fler anmälningar. I samtliga rapportfunktioner kan man anmäla händelser som har skett bakåt i tiden.