Stadgar

Stadgar för Sällskapet Sibirisk Katt

(reviderade 2021-03-06)

§1 FÖRENINGEN

Sällskapet Sibirisk Katt är en ideell rasförening öppen för alla intresserade av den Sibiriska katten.

Föreningen har sitt säte i Stockholms län, och verksamhetsområdet omfattar i första hand Sverige.

§2 ÄNDAMÅL

Föreningens syfte är att vara en intresseförening för den Sibiriska kattrasen. Det gemensamma målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för katten, kattägaren och kattägandet genom att

 • väcka och främja intresse för den Sibiriska kattrasen
 • verka för en sund avel genom målinriktad avel och uppfödning i Sverige
 • informera och ge kunskap om kattens vård
 • verka för en bred avelsbas
 • verka för ett internationellt samarbete med andra rasföreningar för den Sibiriska katten
 • verka för att den Sibiriska katten, som är en av naturraserna, bibehålls genetiskt i så stor utsträckning som möjligt.

 

Föreningen förbinder sig att

 • arbeta i enlighet med SVERAKs respektive FIFes intentioner, syfte och mål
 • vara remissinstans för rasspecifika frågor.

§3 VERKSAMHET

För att nå uppsatta mål ska Sällskapet Sibirisk Katt

 • informera och sprida kunskap om föreningens mål, organisation och arbetsformer
 • ge medlemmarna god service och stöd
 • arbeta med att bibehålla och utveckla de rasspecifika egenskaperna
 • informera och sprida kunskap om rasens hälsa och utveckling
 • utse ett Hälsoråd som samlar in och förvaltar hälsoinformation rörande Sibirisk katt från våra medlemmar. Hälsorådets medlemmar väljs av årsmötet med halva antalet medlemmar växelvis vartannat år. Antalet medlemmar fastställs vid varje tillfälle av årsmötet.

§4 MEDLEMSKAP

Enskild person med intresse för den Sibiriska katten kan bli medlem i Sällskapet Sibirisk Katt. Det åligger medlem att arbeta seriöst och positivt för rasen samt att följa Sällskapet Sibirisk Katts stadgar. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter samt att medverka i föreningens aktiviteter. Medlem har rösträtt vid föreningens möten och kan föreslås till förtroendepost.

Familjemedlemskap kan tecknas av person i samma hushåll som medlem. Familjemedlem har ej rösträtt på årsmötet och är ej valbar till styrelsen, men får medverka i föreningens aktiviteter.

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde skriftligen ur föreningen eller underlåter att betala fastställd årsavgift. Medlem som skriftligen har lämnat eller uteslutits ur föreningen har ingen rätt till föreningens tillgångar och kan ej återfå erlagda avgifter.

Styrelsen har rätt att utesluta medlem eller neka medlemskap om personen genom sitt beteende inom eller utom föreningen har skadat denna. Uteslutning med motivering meddelas skriftligen.

Uteslutning kan överklagas. Frågan tas då upp på nästkommande ordinarie årsmöte och ska i sådana fall stå på dagordningen.

Styrelsen kan besluta om hedersmedlemskap till medlem som över lång tid gjort insats utöver det vanliga för föreningen. Med detta avses ej ordinarie arbete inom föreningen. Hedersmedlem kan nomineras av styrelse eller enskild medlem. Hedersmedlemskap är jämställt med medlemskap med skillnaden att ingen medlemsavgift erläggs och deltagande i föreningens egna aktiviteter alltid är avgiftsfritt.

§5 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgifter utgår med årligt belopp som ordinarie årsmöte fastställer. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Om ny medlem ansluter efter 30 september avser betalningen även nästkommande år.

§6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅRS REVISION

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Föreningens räkenskaper jämte vederbörliga handlingar ska senast den 31 januari varje år överlämnas för granskning till revisor. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse.

Revisionsberättelse ska föreligga senast den 15 februari, med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Verksamhetsberättelsen sammanställs av styrelsen och ska bifogas kallelsen till årsmötet.

§7 ÅRSMÖTE

Årsmötet är Sällskapet Sibirisk Katts högsta beslutande organ och ska protokollföras. Röstlängden vid årsmötet baseras på betalningar av medlemsavgifter inkomna senast vid mötets öppnande.

Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före april månads utgång. Tid och plats för årsmötet fastställs av styrelsen. Kallelse utfärdas av styrelsen och skickas ut med post eller elektroniskt skriftligt till alla senast en månad före årsmötet.

Till kallelsen bifogas valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, ekonomiska resultat- & balansrapporter, motioner, styrelsens förslag och övriga handlingar som ska avhandlas på årsmötet.

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller i dennes frånvarande av vice ordförande.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari.

Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Närvarolista och fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare
 6. Fastställande av att mötet är behörigen kallat
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Styrelsens ansvarsfrihet
 12. Motioner och övriga ärenden
 13. Styrelsens förslag
 14. Fastställande av stadgeändringar
 15. Fastställande av avgifter
 16. Verksamhetsplan med budget
 17. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter
 18. Valberedningens förslag
 19. Val av styrelseordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 20. Val av övriga funktionärer
 21. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år
 22. Val av valberedning på ett år
 23. Övriga frågor
 24. Mötets avslutande

 

Varje medlem har en (1) röst. Poströstning och fullmakt godtas. Dock får på årsmötet närvarande röstberättigad medlem inneha maximalt 2 fullmakter. Poströst kan skickas med bud men måste komma till årsmötet i ett slutet kuvert och ska överlämnas före årsmötets början.

Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar (§ 9) och föreningens upplösande (§ 10).

Protokoll från årsmötet ska vara distribuerat till medlemmarna inom två (2) månader från sista mötesdagen.

§8 STYRELSEN

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Mellan årsmötena handhar styrelsen föreningens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med föreningens stadgar och regler.

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och högst fyra övriga ledamöter samt högst två suppleanter. Årsmötet väljer ordförande och kassör samt övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen. Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet, om möjligt samma dag. Ledamöternas mandattid är två år, suppleanternas ett år. Halva styrelsen väljs ena året, andra halvan det andra året.

Styrelsens uppgift är att

 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • verka för föreningens ändamål
 • ansvara och förvalta föreningens medel och angelägenheter
 • föra register över föreningens medlemmar
 • upprätta verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning till årsmötet
 • verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

 

Ordförande är Sällskapet Sibirisk Katts officiella representant och leder styrelsens förhandlingar samt övervakar gällande stadgars efterlevnad. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande in dennes ställe.

Redaktör för tidningen utses av styrelsen. Ansvarig utgivare är ordföranden.

Styrelsen har möte när ordföranden eller minst tre styrelsemedlemmar så önskar och har beslutanderätt när en majoritet av styrelsen är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst. Varje styrelsemöte ska protokollföras och protokollet godkännas vid nästa styrelsemöte. Sekreteraren säkerställer att styrelsen, revisorn och valberedningen får de justerade mötesprotokollen.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan person har rätt att yttra sig men har däremot inte rätt att delta i beslut.

Ordförande och kassör tecknar firma var för sig.

§9 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av stadgar för Sällskapet Sibirisk Katt ska behandlas på årsmötet. För beslut krävs ¾ majoritet vid två hållna årsmöten varav ett måste vara ordinarie.

Ändringar i SäSKs stadgar som beslutats för andra gången träder i kraft omedelbart.

§10 UPPHÖRANDE

Beslut att upphöra som ideell förening ska behandlas av årsmötet enligt samma regler som gäller för stadgeändring, dock med skillnad att det krävs sex månaders mellanrum mellan de båda årsmötena. Om beslut fattas att Sällskapet Sibirisk Katt ska upphöra som ideell förening, ska eventuellt överskott användas på ett sätt som främjar rasen Sibirisk katt. Beslut om detta ska fattas av föreningens sista årsmöte.

§11 EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller om minst hälften av medlemmarna så begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen. Kallelse med förslag till dagordning ska tillställas medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.