PKD: öppet register och nya test- och avelsrekommendationer

För att kunna kartlägga spridningen av PKD inom rasen, och erhålla kunskap om hur sjukdomen yttrar sig inom vår ras, har Sällskapet Sibirisk katts Hälsoråd infört en rapportfunktion där de som testat sin katter för PKD kan anmäla sina testresultat. Nu lanseras även ett öppet register för att kunna förmedla informationen vidare till uppfödare och sällskapskattsägare på ett överskådligt sätt. Vi uppmuntrar alla som har testat sina katter att rapportera in resultatet via vår rapportfunktion. Detta oavsett vilken grad av sekretess/öppenhet man önskar. För att få med din katt i detta register ställer Hälsorådet kravet att du som ägare till katten rapporterar in testresultatet, bifogar kopia på blankett, journalkopia eller dylikt, samt godkänner öppen publicering.

Vår testrekommendation är att alla avelsdjur ska scannas (ultraljud) innan avel. Detta p.g.a. att vi i dagsläget inte vet hur anlagen nedärvs helt säkert. Avelskatter med minst två PKD-fria generationer (föräldrar, samt mor- och farföräldrar) bakåt kan dock undantas testrekommendationen, även om det kan vara bra att göra slumpvisa tester även av dessa sådana katter. Rekommendationerna kan komma att ändras när det finns mer material att utvärdera.

Krav vid ultraljudstestning är att katten vid scanningtillfället är minst 12 månader gammal och gärna äldre än så. Utrustningen ska ha en transducer på minst 12 MHz och veterinären ha erfarenhet av njurscanning. Vi rekommenderar att man använder sig av Brittringens PKD-blankett, men inom en snar framtid kommer SäSK att ha en egen blankett. DNA-test kan inte ersätta ultraljud.

Avelsrekommendationen är att alla som testar positivt (= har cystor) vid ultraljudsundersökningen eller är bärare av PKD1 genen inte ska gå vidare i avel.